Algemene Voorwaarden


Inleiding

Hieronder vind je onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als je gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze website en bevatten belangrijke informatie voor jou als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom aandachtig door. 

Definities

 1. Identiteit van ondernemer:

Naam ondernemer: Eva Botter, handelend onder de naam ‘Brievenbus Date’

Vestigingsadres: Parklaan 4a, 1544AL Zaandijk

E-mailadres: info@brievenbusdate.nl

KVK-nummer: 81762615

 1. Website: de website van Brievenbus Date te raadplegen via www.brievenbusdate.nl
 2. Klant: de natuurlijk persoon niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Brievenbus Date.
 3. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Brievenbus Date en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
 4. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Brievenbus Date zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Brievenus Date slechts bindend, indien en voor zover deze door Brievenbus Date uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Prijzen en informatie

 1. Alle op de website en in andere van Brievenbus Date afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
 3. De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Brievenbus Date kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de website en in andere van Brievenbus Date afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
 4. Brievenbus Date kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Totstandkoming Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Klant van het aanbod van Brievenbus Date en het voldoen aan de daarbij door Brievenbus Date gestelde voorwaarden.
 2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Brievenbus Date onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
 3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Brievenbus Date het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
 4. Brievenbus Date kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Brievenbus Date op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.
 5. Brievenbus Date heeft het recht bestellingen van klanten die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf te weigeren.

Uitvoering Overeenkomst

 1. Zodra de bestelling door Brievenbus Date is ontvangen, stuurt Brievenbus Date de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
 2. Brievenbus Date is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
 3. De levertermijn bedraagt in beginsel maximaal 10 dagen. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Brievenbus Date.
 4. Indien Brievenbus Date de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden.
 1. Brievenbus Date raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
 2. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
 3. Brievenbus Date is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren als het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer heeft het herroepingsrecht van de consument uitgesloten vanwege de korte houdbaarheid van het product en het feit dat een bestelling altijd maatwerk is.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 4. die snel kunnen bederven of verouderen;
 5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 6. voor losse kranten en tijdschriften;
 7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 8. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. 

Betaling

 1. Klant dient betalingen aan Brievenbus Date volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Brievenbus Date is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

Garantie en conformiteit

 1. Brievenbus Date staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Brievenbus Date er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door Brievenbus Date of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.
 3. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Brievenbus Date daarvan in kennis te stellen.
 4. Indien Brievenbus Date de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product. Dit Artikel staat een beroep op eventuele schadevergoeding niet in de weg.

Klachtenprocedure

 1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Brievenbus Date, dan kan hij bij Brievenbus Date per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
 2. Brievenbus Date geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Brievenbus Date binnen 14 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

Persoonsgegevens

 1. Brievenbus Date verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

Slotbepalingen

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Brievenbus Date gevestigd is.
 1. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 2. Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.